هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230102

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
17-استیل - 1:steel /انگلیسی
18-ایران - 1:iran /انگلیسی
19-طلایی - 1:golden /انگلیسی
20-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
21-نگین - 1:negin /انگلیسی
22-طلا - 1:gold /انگلیسی
23-ندا - 1:neda /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
27-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
28-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
29-دی - 1:day /انگلیسی
30-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
31-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
32-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
33-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-گل - 1:flower /انگلیسی
36-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
37-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-دست - 1:hand /انگلیسی
40-کوچک - 1:small /انگلیسی
41-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
42-بزرگ - 1:big /انگلیسی
43-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
44-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
45-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
46-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
47-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
48-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
49-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
50-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
51-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
52-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
53-پر - 1:feather /انگلیسی
54-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
55-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
56-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
57-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
58-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
59-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
60-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
61-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
62-فلزی - 1:metal /انگلیسی
63-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
64-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
65-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
66-متوسط - 1:medium /انگلیسی
67-تاج - 1:crown /انگلیسی
68-گیره - 1:clamp /انگلیسی
69-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
70-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
71-اسی - 1:esi /انگلیسی
72-آویز - 1:medallion /انگلیسی
73-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
74-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
75-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
76-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
77-ساده - 1:simple /انگلیسی
78-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
79-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
80-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
81-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
82-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
83-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
84-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی, 3:womensbag /انگلیسی
85-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
86-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacependant /انگلیسی, 3:necklacecharm /انگلیسی, 4:necklacecharms /انگلیسی
87-معمولی - 1:normal /انگلیسی
88-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:pendantcharm /انگلیسی, 3:charmpendant /انگلیسی
89-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
90-روسری - 1:scarf /انگلیسی 2:headscarf /انگلیسی
91-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
92-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
93-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
94-جعبه - 1:box /انگلیسی
95-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
96-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
97-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
98-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
99-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
100-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
101-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:mousecarpetrug /انگلیسی, 4:carpetmouserug /انگلیسی, 5:mousepadcarpet /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:minirugmousepad /انگلیسی, 8:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 9:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی