هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240524

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-دی - 1:day /انگلیسی
5-طلا - 1:gold /انگلیسی
6-طلایی - 1:golden /انگلیسی
7-استیل - 1:steel /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
14-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
17-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
20-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
21-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
22-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
23-نگین - 1:negin /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-گرد - 1:round /انگلیسی
27-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
28-ندا - 1:neda /انگلیسی
29-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
30-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
33-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
34-دست - 1:hand /انگلیسی
35-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
36-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
37-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
38-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
39-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
40-گل - 1:flower /انگلیسی
41-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
44-بزرگ - 1:big /انگلیسی
45-پر - 1:feather /انگلیسی
46-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
47-کیف - 1:bag /انگلیسی
48-کوچک - 1:small /انگلیسی
49-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
50-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
51-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
52-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
53-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
54-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
55-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
56-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
57-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
58-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
59-آویز - 1:medallion /انگلیسی
60-فلزی - 1:metal /انگلیسی
61-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
62-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
63-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
64-تاج - 1:crown /انگلیسی
65-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
66-گوش - 1:ear /انگلیسی
67-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
68-مشکی - 1:black /انگلیسی
69-متوسط - 1:medium /انگلیسی
70-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
71-اسی - 1:esi /انگلیسی
72-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
73-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
74-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
75-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
76-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
77-معمولی - 1:normal /انگلیسی
78-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
79-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
80-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
81-ساده - 1:simple /انگلیسی
82-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
83-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
84-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
85-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
86-نه - 1:no /انگلیسی
87-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
88-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
89-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
90-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
91-گردن - 1:neck /انگلیسی
92-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
93-پا - 1:foot /انگلیسی
94-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
95-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
96-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
97-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
98-علی - 1:ali /انگلیسی
99-مینی - 1:mini /انگلیسی
100-لاتین - 1:latin /انگلیسی
101-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره