Advertisement:

Image Remarks: Aref Qazvini born in Qazvin in 1882 was an Iranian poet, lyricist, and musician. He created many political and pro-revolutionary songs during the Constitutional Monarchy Movement. He died in Hamedan in 1934 at the age of 52. Clues&Views:هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد در بار بهاری خالی از زاغ و زغن شد از ابر کرم خطهٔ ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایه گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز چو من در غمشان جامه دریده چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ خوابند وکیلان و خرابند وزیران بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خانهٔ ویران یارب بستان داد فقیران ز امیران چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و اندیشه ایام بتر کن اندر جلو تیر عدو، سینه سپر کن چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ از دست عدو نالهٔ من از سر درد است اندیشه هر آن‌کس کند از مرگ، نه مرد است جان بازی عشاق، نه چون بازی نرد است مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ عارف ز ازل تکیه بر ایام نداده است جز جام، به کس‌دست، چو خیام نداده است دل جز به سر زلف دلارام نداده است صد زندگی ننگ به یک نام نداده است چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

Tags :Iranian , Poet , Aref Qazvini -Section :Person
Source/Contributor::عکسهای تاریخی
Latest Additions to Picture Gallery
Most Viewed Media

SEND US PHOTOS AND PROSPER