هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240422

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-دی - 1:day /انگلیسی
13-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
16-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
17-طلا - 1:gold /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-استیل - 1:steel /انگلیسی
20-طلایی - 1:golden /انگلیسی
21-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
24-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
25-ندا - 1:neda /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
28-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
29-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-گرد - 1:round /انگلیسی
32-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
33-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
34-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
35-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
36-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
37-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
38-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
39-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
40-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
41-دست - 1:hand /انگلیسی
42-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
43-گل - 1:flower /انگلیسی
44-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
45-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
46-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
47-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
48-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
49-پر - 1:feather /انگلیسی
50-کوچک - 1:small /انگلیسی
51-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
52-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
53-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
54-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
55-بزرگ - 1:big /انگلیسی
56-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
57-کیف - 1:bag /انگلیسی
58-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
59-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
60-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
61-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
62-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
63-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
64-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
65-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
66-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
67-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
68-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
69-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
70-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
71-معمولی - 1:normal /انگلیسی
72-متوسط - 1:medium /انگلیسی
73-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
74-مشکی - 1:black /انگلیسی
75-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
76-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
77-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
78-اسی - 1:esi /انگلیسی
79-تاج - 1:crown /انگلیسی
80-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
81-گیره - 1:clamp /انگلیسی
82-ساده - 1:simple /انگلیسی
83-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
84-نه - 1:no /انگلیسی
85-آویز - 1:medallion /انگلیسی
86-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
87-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
88-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
89-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
90-فلزی - 1:metal /انگلیسی
91-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
92-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
93-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
94-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
95-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
96-رنگپا - 1:رنگ پا /urdu, 2:skincolor /انگلیسی
97-گوش - 1:ear /انگلیسی
98-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
99-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
100-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
101-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره