هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230924

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-سامی - 1:sami /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-استیل - 1:steel /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-طلایی - 1:golden /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
18-طلا - 1:gold /انگلیسی
19-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
20-ایران - 1:iran /انگلیسی
21-دی - 1:day /انگلیسی
22-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
26-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
27-ندا - 1:neda /انگلیسی
28-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
29-نگین - 1:negin /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
32-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
33-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
34-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
35-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
36-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
37-دست - 1:hand /انگلیسی
38-گل - 1:flower /انگلیسی
39-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
40-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
41-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
42-گرد - 1:round /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
45-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
46-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
47-بزرگ - 1:big /انگلیسی
48-پر - 1:feather /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-کیف - 1:bag /انگلیسی
51-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
52-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
53-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
54-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
55-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
56-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
57-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
58-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
59-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
60-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
61-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
62-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
63-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
64-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
65-اسی - 1:esi /انگلیسی
66-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
67-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
68-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
69-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
70-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
71-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
72-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
73-معمولی - 1:normal /انگلیسی
74-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
75-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
76-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
77-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
78-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
79-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
80-تاج - 1:crown /انگلیسی
81-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
82-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
83-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
84-ساده - 1:simple /انگلیسی
85-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
86-فلزی - 1:metal /انگلیسی
87-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
88-متوسط - 1:medium /انگلیسی
89-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
90-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
91-مشکی - 1:black /انگلیسی
92-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
93-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
94-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
95-گوش - 1:ear /انگلیسی
96-آویز - 1:medallion /انگلیسی
97-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
98-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
99-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
100-مینی - 1:mini /انگلیسی
101-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره